kluska56

35 tekstów – auto­rem jest klus­ka56.

Obojętność

ra­tu­nek przed świata chorobą
przed swoim, Twoim obliczem
strach przed skazą,
Zarażeniem
niszczą cienie, myśli zużyte
i widzisz za sobą ucie­czkę swoją
już Za­rażony
czy nie war­to wyleczyć? 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 3 maja 2017, 10:38

W niepamięć

ludzie zapominają,
że ser­ca zabierają
nudzi ich za­baw­ka - 
lal­ka Nieludzka
wiot­ka i zwiewna
W końcu spokojna 

wiersz • 20 kwietnia 2017, 20:36

Ro­zum i Ser­ce - jed­no kar­ci, dru­gie bije 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 marca 2017, 18:29

Twarze

wyb­ra­nego dnia wspom­nienia podaruj
leżącym jeszcze w śpio­chach wy­pom­nij swe cierpienia
wyzbądź się ich
i za­bierz nies­każoną, a w za­mian daj jedną
-Swoją 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 19 marca 2017, 18:54

W niepew­ności nig­dy nie obiecuj. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 sierpnia 2016, 19:36

Ludzie to zapominalscy.
W większości przy­padków nie za­bierają ze sobą serca. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 maja 2016, 20:29

Ludzie nie są za­baw­ka­mi. Nie od­sta­wiaj ich na bok, gdy Ci się znudzą. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 kwietnia 2016, 21:20

Coś mnie bije,
Ah, to serce 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 stycznia 2016, 15:13

Za­mykam myśli
przed Tobą
bo mnie
nienawidzisz 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 grudnia 2015, 18:13

* * *

Zat­ra­cisz się w mych ramionach
Tańcząc
po­now­nie pokochasz
Ut­rzy­mam rytm bi­cia serc
i znów
w za­pom­nienie zacznę uciekać 

wiersz • 28 grudnia 2015, 22:13
kluska56

"Przechodź spo­koj­nie przez hałas i pośpiech i pa­miętaj,ja­ki spokój,można zna­leźć w ciszy.O ile to możli­we,bez wyrze­kania się siebie,bądź na dob­rej sto­pie ze wszys­tki­mi.Wy­powiadaj swą prawdę jas­no i spo­koj­nie i wysłuchaj in­nych,na­wet tępych i nieświado­mych,oni też mają swoją opo­wieść.Uni­kaj głośnych i na­pas­tli­wych,są udręką ducha.Porównując się z in­ny­mi, możesz stać się próżny lub zgorzkniały,zaw­sze bo­wiem znaj­dziesz gor­szych i lep­szych od siebie. Niech two­je osiągnięcia,zarówno jak i pla­ny,będą dla ciebie źródłem ra­dości.Wy­konuj swą pracę z ser­cem,jak­kolwiek byłaby skrom­na;ją je­dynie po­siadasz w zmien­nych ko­lejach lo­su. Bądź os­trożny w in­te­resach,na świecie bo­wiem pełno oszus­twa,niech ci to jed­nak nie zasłoni praw­dzi­wej cno­ty.Wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie jest pełne he­roiz­mu. Bądź sobą,zwłaszcza nie uda­waj uczu­cia,ani nie pod­chodź cy­nicznie do miłości,al­bo­wiem wo­bec os­chłości i roz­cza­rowań ona jest wie­czna jak tra­wa.Przyj­mij spo­koj­nie,co ci la­ta do­radzają,z wdziękiem wyrze­kając się spraw młodości.Roz­wi­jaj siłę ducha,aby mogła cię osłonić w nagłym nie­szczęściu.Nie dręcz się two­rami wyob­raźni.Wiele obaw rodzi się ze znużenia i sa­mot­ności. Obok zdro­wej dys­cypli­ny bądź dla siebie łagod­ny.Jes­teś dziec­kiem wszechświata nie mniej niż drze­wa i gwiaz­dy.Masz pra­wo być tu­taj.I czy to jest dla ciebie jas­ne czy nie,wszechświat jest bez wątpienia na dob­rej drodze.Tak więc żyj w zgodzie z Bo­giem,czym­kolwiek się trud­nisz i ja­kiekol­wiek są two­je prag­nienia.W zgiełku i po­mie­sza­niu życia zacho­waj spokój ze swą duszą.Przy całej złud­ności i zno­ju i roz­wianych marze­niach jest to piękny świat.Bądź uważny.Dąż do szczęścia."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kluska56

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

28 stycznia 2018, 11:18kluska56 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

19 maja 2017, 22:27kluska56 sko­men­to­wał tek­st Kobieta pod każdym względem [...]

4 maja 2017, 05:37kluska56 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

3 maja 2017, 12:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Obojętność

3 maja 2017, 12:18kluska56 sko­men­to­wał tek­st Obojętność

3 maja 2017, 11:27yestem sko­men­to­wał tek­st Obojętność

25 kwietnia 2017, 18:45kluska56 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

1 kwietnia 2017, 23:21kluska56 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

30 marca 2017, 19:45kluska56 sko­men­to­wał tek­st Rozum i Ser­ce - [...]

29 marca 2017, 21:10yestem sko­men­to­wał tek­st Rozum i Ser­ce - [...]